آزمایش MASW

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

نرم افزار لرزه نگاری

کاربردهای وسيع آگاهی سرعت امواج برشی در پروژه‌های مهندسی سازه، ژئوتکنيک، زمين شناسی و ژئوفيزيک باعث گردیده است تا محققين بدنبال روشی سريع، اقتصادی و غير تخريبی برای محاسبه سرعت موج برشی به جای روش های معمول پرهزینه باشند که معمولا نیاز به حفاری های پرهزینه و زمان بر دارد.

در صورت عدم فراهم بودن شرایط مناسب جهت حفاری و انجام آزمایش دانهول از روش جدیدی استفاده می گردد که اساس آن بر توليد، ثبت و تحليل امواج ريلی (نوعی موج کشسان و سطحی) استوار است.

اساس روش آزمایش MASW بر توليد امواج سطحي از نوع ريلي و ثبت آنها توسط تعدادی گيرنده در امتداد پروفيل معين است. استفاده از امواج ريلی براي تعيين توزيع سرعت موج برشي در لايه هاي سطحي متكي بر محاسبه دقيق سرعت فاز مد اصلي امواج ريلي مي‌باشد. در اين روش از خاصيت پاشش امواج ريلي استفاده شده و با تحليل طيفي اين امواج در حوزه فوريه سرعت فاز مولفه‌های فرکانسی موجود در مد اصلي امواج ريلي بدست مي‌آيد.

آزمایش MASW

نوع چشمه انرژی و گيرنده‌ها و آرايش ميدانی آنها برای ثبت امواج ريلی با آرايش ميدانی و چشمه و گيرنده در روش انکساری مشابه می‌باشد.

پس از ثبت داده ها با آرایش مشخص پردازش داد‌ه هاي لرزه ای ثبت شده شامل سه مرحله است : ١‐ تشخيص امواج ريلي بر روي ركورد لرزه اي، ٢‐ استخراج منحني پاشش امواج ريلي و ٣‐ محاسبات وارون براي تعيين پروفيل سرعت امواج برشي.

آزمایش MASW می تواند با استفاده از یک چشمه فعال یا غیرفعال انجام شود. چشمه فعال می تواند شامل یک ضربه چکش یا انداختن یک جسم سنگین بر روی سطح است. بیشینه عمق Vs که با استفاده از این روش می تواند بدست بیاید بسته به مکان و نوع چشمه فعالی که به کار گرفته شده است بین 10 تا 30 متر تغییر می کند.

 در صورت استفاده از ژئوفون های با فرکانس طبیعی 4.5 Hz برای اندازه گیری مؤلفه قائم امواج سطحی و زمان نمونه برداری در حدود 1 تا 2 ثانیه می توان با کیفیت مناسب اندازه گیری سرعت موج برشی در لایه های مختلف تا عمق 30 متری را انجام داد.