دستگاه های گراویمتر (Gravity Meter)

[av_two_third first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

در روش ثقل سنجي، همانند روش‌هاي مغناطيس سنجي، راديومتري و برخي روش‌هاي الكتريكي، اندازه‌گيري ميدان با چشمه طبيعي زميني انجام مي‌شود. در اين روش اندازه‌گيري تغييرات ميدان جاذبه زمين در نقاط مختلف آن توسط گراویمتر انجام مي‌شود. با توجه به وابستگي ميان ميدان جاذبه و چگالي توده‌هاي مختلف زيرسطحي، با ثبت ميدان جاذبه مي‌توان ساختارهاي با چگالي بيشتر يا كمتر از سنگهاي درونگير آنها را كشف نمود.

پارامتر فیزیکی مورد اندازه گیری گراویمتر در روش ثقل سنجی، شتاب میدان گرانشی زمین بر حسب میلی گال (mgal) است. هر گال یک دهم متوسط شتاب میدان گرانشی زمین (g=9.8 m/s2) و هر میلی گال یک هزارم گال است. به بیان دیگر هر g ، 98000  میلی گال است. تغییرات g در نقاط مختلف، نشان دهنده وجود تغییرات چگالی ساختارهای زیرزمینی است. مواد و ساختار سنگین وزن (چگال) باعث افزایش مقدار g و ساختار سبک وزن با چگالی پایین باعث کاهش این مقدار می‌گردند.

تجهیزات گراویمتر:

[/av_textblock]
[/av_two_third][av_one_third]
[av_image src=’http://www.zfco.ir/wp-content/uploads/IMG_0117-273×300.jpg’ attachment=’1185′ attachment_size=’medium’ align=’center’ animation=’bottom-to-top’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image]
[/av_one_third][av_postslider link=’category,78′ columns=’4′ items=’8′ offset=’0′ contents=’title’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ autoplay=’no’ interval=’5′]