شرکت زمین فرآیند سنجش

اجاره دستگاه ژئوفیزیک

شرکت زمین فرآیند سنجش

اجاره دستگاه ژئوفیزیک

شرکت زمین فرآیند سنجش علاوه بر فروش تجهیزات ژئوفیزیکی ، به منظور کمک به اشخاص و شرکت های اکتشافی ایران، نسبت به اجاره دستگاه ژئوفیزیک نیز اقدام نموده است.

 

پس از ﺗﺎﺋﻴــﺪ ﺗﺤﻮﻳــﻞ در ﺷــﺮاﻳﻂ کاری رﺿــﺎﻳﺖﺑﺨــﺶ و ﻧﮕﻬــﺪاري ﻣﻘﺘﻀــﻲ، ﺗﻤــﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و هر ﭼﻴﺰي که اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻌﻤـﻮل از ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻓـﻮق اﻟـﺬکر را ‫ﻓﺮاهم ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﮕﺮدد.ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ‫از ﻟﺤﺎظ ﺻﺤﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻳـﺪ هر ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ را در هنگام تحویل اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت %50 ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺗﺤﻮﯾـﻞ ‫دﺳﺘﮕﺎﻩ و ﻣﺎﺑﻘﯽ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﺟﺎره دهنده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﯾﮏ ﭼﮏ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎدل %120 ﻣﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ ژئوفیزیک از ﻃﺮف اﺟﺎرﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻴﮕﺮدد. ﭼﮏ ﻓﻮق ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺗﺠﻬﻴـﺰات اﺟـﺎرﻩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ و ﺗﺂﺋﻴـﺪ ‫ﺻﺤﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺰد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

‫هزﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺟﺎرﻩاي ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺑـﺮﻋﻜﺲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺴـﺘﺄﺟﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺧﻮاهـﺪ ‫ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ شرکت زمین فرآیند سنجش ﻳﺎ ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟـﺚ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ از ﺟﺎﻧـﺐ وي ‫اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد، هزﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺴـﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻈـﻮر ﺧﻮاهـﺪ ﺷـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات اﺟـﺎرﻩای ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟـﺚ ﺣﻤـﻞ ﮔـﺮدد  شرکت زمین فرآیند سنجش ﺑﺎﺑﺖ اهمال ﺣﻤﻞ کننده ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺨﻮاهد ﺑﻮد.

لیست دستگاه های ژئوفیزیکی برای اجاره به شرح زیر می باشد:

 

دستگاه ژئوفیزیک
مگنتومتر GEM
تجهیزات ژئوفیزیک
zfcoadmin

مگنتومتر پروتون GSM-19T شرکت GEM

مگنتومتر پروتون GSM-19T ساخت شرکت GEM، در حال حاضر پرفروش ترین و دقیق ترین مگنتومتر پروتون در دنیا است. شرکت کانادایی  GEM از سال  ۱۹۸۰ پیشرو

Read More »

خبرنامه

© تمامی حقوق محفوظ است 2023